Jeanette Schäring

“Spinning Time” Österlens Museum Sweden – Fibre Art Sweden

Colours red used in Colonisation

“Learning to adapt to invisible histories requires slowing down and attuning to different visual and temporal registers – and looking for how the past saturates the present”.

The blood from pregnant lice – cochineal and other small insects, came from all corners of the world and Madder were cultivated in the open landscape. Red stood high in power and sheepskins in Scania were dyed red to be worn as a sign of wealth.
Many small colour dye shops were started in the Scanian countryside in the 18th century, when the colour textile industry expanded. Then came the switch from plant dyeing to the toxic aniline dyes from coal tar. An industry that began in England in 1856 when Willam Perkin accidentally discovered the first aniline dye, Mauvine – purple. It became a very commercial development – the great global economic change and the establishment of a new discipline, -biochemistry. This not only changed the economics of dye making and dyeing fabrics with an endless supply of new colors, but also changed the way we perceived the production of dye and colors by plants.

Wool from New Zealand, mixed with half Swedish wool into spun yarn in the spinning mill in Tommarp. Indigo was the hidden commodity of the slave trade long before cotton and it all started in South Carolina.

I have dyed the English Leicester wool – dipped in organic fermentation processes of Indigo/Vejde, where each dye is like its own individual that needs to be fed and rested a lot. Dyeing in this way is the oldest traditional process in which bacteria are used to reduce indigo. In purely scientific terms, these are fermentation vats –  communities of bacteria that are replaced over time by new communities of bacteria.

The wool I used was brought home from New Zealand. (The Leicester breed was developed in England in the mid-18th century by the innovative breeder Robert Bakewell, who was the first to use selection techniques to improve cattle breeds)

Jeanette ViskansDotter Schäring

Spinning Time is a group exhibition with FAS - Fibre Art Sweden at Österlens Museum in Simrishamn.

 


SVENSK TEXT

“Att lära sig att anpassa sig till osynliga historier kräver att man saktar ner och ställer in sig på olika visuella och tidsmässiga register – och letar efter hur det förflutna mättar nuet”.

Blodet av gravida löss – koschenill och andra små insekter, kom från all världens hörn och krapp odlades i det öppna landskapet. Rött stod högt i makt och fårskinn i Scania färgades röda för att bäras som ett tecken på förmögenhet.

Många små färgerier startades upp på den skånska myllan på 1700-talet, då färgerinäringen expanderade. Sen kom omställningen från växtfärgning till de giftiga anilinfärgerna från koltjära. En industri som tog sin början i England 1856 då Willam Perkin av en slump upptäckte den första anilinfärgen Mauvine – lila. Det blev en snabbt kommersiell utveckling – den stora globala ekonomiska förändring och inrättandet av en ny disciplin, -biokemi. Detta förändrade inte bara ekonomin för färgtillverkning och färgning av tyger med en oändlig mängd nya färger, utan förändrade också hur vi uppfattade växternas produktion av färg och färger.

Ull från Nya Zealand, blandades med hälften svensk ull till spunnet garn  i spinneriet i Tommarp. Indigo var slav-handelns gömda handelsvara långt före bomull och allt startade i South Carolina.

English Leicester ullen har jag färgat – doppad i ekologiska jäsning-processer av Indigo/Vejde, där varje färgkyp är som en egen individ som behöver matas och vila mycket. Att färga på detta sätt, är den äldsta traditionella processen där bakterier används för att reducera indigo. Rent vetenskapligt sett är dessa jäsningskärl – kypar, samhällen av bakterier som över tid ersätts av nya bakteriesamhällen.

Ullen som jag har använt har jag tagit med mig hem från Nya Zealand. (Leicester rasen utvecklades i England i mitten av 1700-talet av den innovativa uppfödaren Robert Bakewell, som var den första att använda sig av urvalstekniker för att förbättra boskapsraser)

Jeanette ViskansDotter Schäring

Spinna Tid är en grupputställning med FAS - Fibre Art Sweden på Österlens Museum i Simrishamn, maj - juni 2024

 

 

More work